Dato
10 april 1851

Knut Hamsuns foreldre, som riktignok ikke er blitt hans foreldre ennå, får sitt første barn. Hun heter Torø, han heter Peder Pedersen og er omreisende bygdeskredder. De skal komme til å gifte seg et halvt års tid etter at barnet er født. Dette er ikke så uvanlig på disse trakter: Over 40 prosent av alle ektevidde par i dette området, Lom i Gudbrandsdalen, har fått sitt første barn før de gifter seg, og 70 prosent av de gifte mødrene har nedkommet før det har gått åtte måneder.

Den unge Hamsun kommer fra overbefolkede små samfunn med et økende fattigdomsproblem. Riktignok fins det fremdeles noen få velstående storbønder, og dermed også et markert klasseskille innad i bygdesamfunnet, men eiendommene blir stadig delt opp, i «øvre», «midtre», «nedre» osv. Og «nedre» kan igjen blir delt i «nordre» og «søndre». På denne måten trues alle som eier eiendom å deklasseres. Det er jorda og arbeidet med den som gjør at noen kan bli kakser. De som ikke eier jord, utgjør bygdesamfunnets pariakaste. Det er de som må leie seg inn hos andre.

Husmennene er en slags sosial gråsone mellom de selveiende bøndene og de eiendomsløse. En husmann kan være mange ting; dersom han har nok jord, kan han til og med bedre stilt økonomisk enn en selveierbonde, men hvis han ikke eier jord, nærmer han seg bygdeproletariatet.

Så er det håndverkerne; skomakerne og skredderne osv. De tar seg av arbeidsoppgaver når det trengs og anledningen byr seg, og det fins også håndverkere som er fagutdannede. De har gått i lære, drar fra gård til gård, bor der de får arbeid og er dermed mer frikoplet fra bondesamfunnets sosiale struktur enn de fastboende. Men anseelsens deres blir ikke større av den grunn, og rike blir de ikke. Eiendomsløs er eiedomsløs. Og så fins det også embetsmennene: fogd, sorenskriver og prest. Disse tilhører på et vis et fremmed folkeslag i bygda. Fra dem går det linjer til en annen og mer lærd bykultur. Dette er folk som har vært i København. I hvert fall i Bergen. Eller Christiania. De snakker annerledes. Men det at man snakker samme dialekt, betyr ikke at man har samme rang.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Larsen, L. F. (1998). Den unge Hamsun : (1859-1888). Oslo, Schibsted. s. 24-25

http://www.nb.no/nbsok/nb/6e85e61ea3b2fa1dd7a43bfb2e03cbbd.nbdigital?lang=no#3