Dato
14 januar 1814

I Danmark blir det sendt ut en sirkulær fra myndighetene med overskriften «Tilsyn med Anvendelsen af den dyriske Magnetisme». Hensikten er å så satt en stopper for de populære forestillingene der magnetisører og taskenspillere underholder med hypnose og andre spektakulær triks. I sirkulæret heter det: «Da de Virkninger, som frembringes ved den i flere Aar bekjendte og i de senere Aar mere utbredte dyriske Magnetisme ere saa store og mærkelige, at det megetmaa være at befrygte, at Samme kunde misbruges til mystiske, bedragerske eller lastværdige Hensigters Opnaaelse, saa har Hans Majestæt Kongen fundet det Nødvendigt, at saadanne bestæmmelser fastsættes, hvorved sligt Misbrug kunde forebygges, og til den Ende ved allerhøieste Resolution af 21de December f.A. allernaadigst befalet, at samtlige Læger igjennem det kongelige Sundhedskollegium skulles tilkjendegives, at enhver Læge, der anordner Anvendelse af den dyriske Magnetisme, skal være pligtig til, strax at indbrerette Saadant till bemeldte Sundhedskollegium, og derhos forklare den foregaaende Behandling af den Sygdom, imod hvilken Magnetismen anvendes, samt om Lægen selv eller ved en Anden, som i saa Tilfælde saa nevne, udfører Operationen. Enhver, der uden at have Tilladelse til at praktisere som Læge, anordner Brugen af den dyriske Magnetisme, vil blive at ansee som Kvasalver, samt at det er Hans Majestæts allerhøieste Villie, at Overøvrighederne, Enhver i sit Embedsdistrikt, skulle vaage over, at der ikke gjøres noges ulovlig Anveldelse af den dyriske Magnetisme.»

 

En kvakksalver er en person som uten å ha autorisasjon som lege behandler syke.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Enevig, A. and S. Odense (2003). Gøglere, hypnotisører og savoyarder. Odense, Syddansk Universitetsforl. Odense Stadsarkiv. s. 70