Dato
14 mars 1862

I dag sender Henrik Ibsen denne søknaden hvor han ber det akademiske kollegium ved universitetet i Kristiania om et reisestipend for å saml folkeviser og sagn på Vstlandet:

Til det akademiske Collegium!

Herved tillader jeg mig ærbødigst at ansøge det høje Collegium om, af de til videnskabelige Rejser i Norge bevilgede Midler, at maatte erholde et Stipendium, stort 120 Sp., for i et Tidsrum af 2 Sommer-maaneder at foretage en Rejse i det ydre Hardanger samt i Distrikterne omkring Sognefjorden, videre nordover til Molde og tilbage gjennem Romsdalen, i det Øjemed at samle og optegne, hvad der af Folkeviser samt af ældre og yngre Sagn endnu maatte være at forefinde.
Nogen mere detaljeret Rejseplan vil det paaForhaand være umuligt at fremlægge, da de paa ethvert Sted under Rejsen indvundne Oplysninger og Erfaringer naturligvis maa komme til at øve overvejende Indflydelse paa den videre Fortsættelse af Undersøgelsernes Retning. Min Agt er det imidlertid, saafremt mit Andragende indvilges, fornemmelig at undersøge de ydre Sødistrikter, der, i det af mig antydede Øjemed, hidindtil mindst har været paaagtede.

Ærbødigst
Henr: Ibsen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei