Dato
7 oktober 1886

Hans Jæger forsøker å bli immatrikulert som student ved Universitetet i Kristiania. Det går dårlig, og i kveld er det møte i den frisinnede studentforeningen om saken.

Lorentz Diertichson skal siden komme til å beskrive hendelsene slik i sin selvbiografi:

«Hans Jæger havde laget Artium i 1875 uden dog at lade sig immgtlicuiere ved Universitetet; men etterat han var dømt for «Kristiania-Bohémen", ansøgte han Collegiet om at maatte blive immatriculeret. Da Collegiet nægtede at immatriculere ham, kom det efter forgjæves Forligsforsøgtil ny Rettergang, hvorved Collegiet frifandtes, medens Processens Omkostninger ilagdes Forfatteren. Den 7de October 1886 blev der saa holdt et Møde i den «Frisindede Studenterforening", hvor Viggo Ullmann valgtes til Foreningens For mand, og Chr. Krohg fremsatte en Interpellation i Anledning at Collegiets Optræden.

Han foreslog et Daddelsvotum, ikke mod Collegiet, men mod Universitetets samtlige Professorer, fordi disse ikke ved en Protest havde fralagt sig enhver Delagtighed i Collegiets drøie Misbrug af sin Embedsmyndighed". Forslaget fik dog ingen andre Forsv rere end Krohg og Jæger selv, hvorimod Forsamlingen med overvældende Flertal vedtog at udtale: «Foreningen afviser Sagen som henhørende under et almindeligt Studentermøde". Et saadant blev da ogsaa, siden denfaste Borg navde vist sig upaalidelig, afholdt den 13de October, men resolverede: Studenterne vil ingen videre Befatning have med Hans Jæger og hans Sag".

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Dietrichson, L. (1917). Svundne tider. Af en Forfatters Ungdomserindringer 4 Mellem to Tidsaldre En gammel Romantikers Oplevelser og Reflexioner. Kristiania, Cappelen

http://www.nb.no/nbsok/nb/015019dfc4201e0d12dabd4aebda9f57.nbdigital?lang=no#3