Fra dato

Til dato

  • I dag blir i det i Bern besluttet at litterære og kunstneriske verk som er hjemmehørende i et av de landene som har sluttet seg til det som nå blir kalt Bernunionen, skal ha den samme beskyttelsen som dette annet land gir sine egne borgeres verk. Dette blir kalt prinsippet om nasjonal behandling.

    Dette kommer etter hvert for eksempel til å bety at norske verk vernes i Frankrike helt på linje med franske verk, og franske verk vernes i Norge som om de var norske. Og dette får store konsekvenser for forfatterøkonomi og forlagsvirksomhet.