Dato
1846

I Norge utgir Henning Junghans Thue leseboken Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske. Den inneholder tre tekster av Søren Kierkegaard, som Thue har nært kjennskap til fra sine studiedager i København, hvor han blant annet opponerte ex auditorio ved Kierkegaards doktordisputas. Et av utdragene er fra Enten-Eller, og et fra Stadier paa livets Vei, som kun er noen måneder gammel når leseboken går i trykken. Her finner vi blant annet dette sitatet: "Ak! hvorfor var 9 Maaneder i Moders-Liv nok til at gjøre mig til et gammelt Menneske, ak! hvorfor svøbtes jeg ikke i Glæde, hvorfor blev jeg født ikke blot med Smerte men til Smerte, hvorfor aabnedes mit Øie ikke for det Lykkelige, men kun til at skue ind i hiint Sukkenes Rige, og til ikke at kunne løsrive mig derfra!" Boken blir brukt i undervisningen på de høyere trinnene rundt om i Norge i mange år fremover. Den inneholder en kort biografisk presentasjon av Kierkegaard, der det først og frem legges vekt på hans storhet som sublim erotiker, og en som klarer å bruke morsmålet til å tenke rundt selv de vanskeligste filosofiske spørsmål. Thue skriver at den poetiske fortellingen forholder seg til virkeligheten, i motsetning til hva eventyret, myten og legenden gjør. Den fremstiller enkelte betydningsfulle trekk ved livet, enten komisk eller alvorlig, og er slik å betrakte mer som et løst utkast enn et forsøk på å tegne et fullstendig bilde. Den didaktiske prosaen derimot, appellerer mindre til fantasi og følelse, men tilhører forstandens gebet. Den tema er alminnelige sannheter av praktisk og teoretisk art. Det tekstene har til felles, er imidlertid at de er en slags innøvelser i den høyere erotikk, der kvinnen med sin umiddelbare genialitet i retning av det sanselige, hennes uskyldige deilighet, besinner den reflekterte mannen på den timelige eksistensen.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Dyrerud, T. A., et al. (2013). Kierkegaard og Norge. Oslo, Forl. Press Nasjonalbiblioteket. s. 23-26 og Thue, H. J. (1846). Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske, tilligemed en Exempelsamling af den svenske Literatur og med æsthetiske og literaturhistoriske Oplysninger. Kristiania, Wulfsberg.