• Nicolai Wergeland skriver til skoleinspektøren ved Brødremenighetens skoler i Christiansfeld i Slesvig. Han vil sende sin datter Camilla dit. Hun er blitt fjorten år gammel nå, og har nettopp vært et par år ved Jomfru Pharos pikeskole i Christiania. Herrnhuterne driver for denne tiden aktiv misjonsvirksomhet i Christiania. De er lutheranere, av den mildere typen som ikke preker bot og straff, men forkynner den indre, gledesfylte opplevelsen av Kristus. De mener at Jesu død opphever arvesynden, det gjelder også for kvinnene. Overfor Gud er kvinner og menn likeverdige, mener de.

 • Peter Andreas Munch er denne våren ferdig med sine studier ved latinskolen i Skien. Han er klar for universitetet i Christiania nå.

  Han har tatt en glimrende eksamen artium der inne i Christiania, den har vakt oppsikt.

  Han er vokst opp på prestegården i Gjerpen. Faren hans, Edvard Munch, er en dannet og begavet mann, fin og beleven. Moren er også uvanlig begavet, hun er kjent for å ha språket i sin makt, og en sterkt utviklet humoristisk sans.

 • Camilla Wergeland er nå blitt femten år gammel, og er elev ved herrhutermenighetens skole i Christiansfeld i Danmark. Hun utpreger seg med en heftig rettferdighetssans og en hellig indignation som iblant kan ytre seg som heltemot. Hun har også uvanlig stor ømtålelighet for den minste krenkelse. En dag opplever hun at en general - Biilow heter han - med et tåpelig smil overrekker hennes et papir som viser seg å inneholde en nidvise mot hennes far Nicolai. Når Camilla ser hva det er, blir hun som en furie. Raseriet utløser en voldsom tårestrøm og intenst raseri over generalens hode.

 • Henrik Ibsen, fem og et halvt år gammel, blir innskrevet ved Borgerskolen i Skien. Her får han opplæring i lesning, skrivning, religion og grunnelementer fra geografi og naturlære. Fra annen klasse kommer så undervisning i tysk, historie, geometrisk tegning, stiløvelse og naturhistorie.

 • Henrik Ibsen, som er en gutt på syv år, flytter dette året sammen med familien til gården Venstøp, som et resultat av farens økonomiske problemer. Gården er temmelig forfallen etter å ha stått ubebodd i flere år. Han begynner sannsynligvis på den skolen som kammerherre og jernverkseier Severin Løvenskiold til Fossum har opprettet for barn av funksjonærer og jernverksarbeidere. Han har antakelig også fått noe undervisning hos Knud Ibsens omgangsvenn, klokker Christen Lund, som driver privatskole på sin gård Århus.

 • I Bergen flytter katedralskolen inn i den nåværende skolebygningen (Latinskolen har eksistert fra 1706). Den er byens eneste skole med eksamensrett for examen artium og dermed adgang til universitetet. Kandidater kan imidlertid dimmiteres privat. Elevprotokollene viser at forbausende mange forlater skolen uten å fullføre.

 • I Norge utgir Henning Junghans Thue leseboken Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske. Den inneholder tre tekster av Søren Kierkegaard, som Thue har nært kjennskap til fra sine studiedager i København, hvor han blant annet opponerte ex auditorio ved Kierkegaards doktordisputas. Et av utdragene er fra Enten-Eller, og et fra Stadier paa livets Vei, som kun er noen måneder gammel når leseboken går i trykken. Her finner vi blant annet dette sitatet: "Ak! hvorfor var 9 Maaneder i Moders-Liv nok til at gjøre mig til et gammelt Menneske, ak!

 • Aasmund Olavsson Vinje, som er 30 år gammel, har kommet til Christiania og blitt student ved det som blir kalt Heltbergs Studentfabrik. Her kommer han sammen med Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie. 

 • I Bergen fremmer skolekommisjonen et forslag om syv nye skoler med to lærere i hver og til sammen 200 elever. Dette mener man vil omfatte de fleste allmuebarn i byen. Men søkningen stiger raskere enn forventet, og skoletilbudet må stadig utvides.

 • Lars Hertervig er en ung mann på nitten år som begynner som elev ved Bernhard Hansons private tegneskole i Stavanger.

 • Ernst Sars, som er Marens Welhavens sønn, kommer flyttende til Bergen og begynner å på skolen der. I en erindringsbok fra Bergen på 1840- og 50-tallet blir klassemiljøet i klassen der Sars og Jonas gikk i sammen, beskrevet slik av hans klassekamerat Lorentz Dietrichson:

 • Lars Hertervig er en ung mann på tyve år som får økonomisk hjelp fra Grosserer og skipsreder Hans G. B Sundt i Stavanger. Sundt går sammen med andre fremstående borgere i byen, Hans Lindahl, Henrich Svendsen og Jens Z. Kielland, om å finansiere Lars’ sin utdannelse ved Den kongelige Tegne- og kunstskole i Christiania.

 • Ole Irgens, som skal bli Amalies lærer, tar teologisk embetseksamen ved universitetet i Christiania.

 • Ole Irgens, som skal bli Amalies lærer, starter pikeskole i Dreggen sammen med sin venn og kollega Ole Elias Holck.

 • I dag skriver Laura Bjølstad hjem til sin lillebror Hans fra Alfheim gård på Elverum, hvor hun er husjomfru hos distriktslege Pavels Munthe og hans store familie.

  Hans er elleve år gammel nå, moren deres døde da han ble født. Laura skriver kjærlig og gudfryktig til ham med formaninger om at han må være flittig og snill og be ofte til Gud slik at han kan være sikker på at han blir et lykkelig menneske. Han må heller ikke glemme å takke Gud for den gode og kjærlige faren deres, skriver hun. Og han må be om at han kan få bli en trøst og støtte i livet for faren.

 • I Norge innføres allmueskoleloven.

  Slik blir skolestellet på bygda omorganisert. Den gamle omgangsskoleordningen avvikles. I stedet for at læreren reiser fra gård til gård og gir undervisning, skal barna nå komme til en fastskole og møte læreren sin der.

  Kommunene skal motta statlige tilskudd til lærerlønninger, bygging av skolehus osv. Der et tilstrekkelig anntall skolepliktige barn kan samles innenfor et bestemt geografisk område skal det opprettes egen skolekrets.

 • I Bergen overdras Greves pigeskole til skolemannen Ole Elias Holck. Heretter skal den komme til å hete Holcks pigeskole. Det er denne skolen Amalie Alver går på. Hun er nå femten år gammel.

 • I Bergen har Ole Irgens, Amalie Alvers høyt elskede lærer, blitt byens første skoleinspektør. Han sørger for å få allmueskolen utbygget, slik at den oppfyller kravene fra skoleloven fra 1848. Han lager og gjennomfører også en ny undervisningsplan med historiske, geografiske og andre verdslige emner, til fortrengsel av det tidligere overveiende religiøse innhold -- til tross for protester fra flere prester. Han går også inn for flere kvinnelige lærere. Dette har også en økonomisk side: Kvinner er billigere å lønne, siden de kan bo hjemme hos foreldrene til de gifter seg.

 • Ole Irgens, Amalie Alvers lærer, får stillingen som skoleinspektør i Bergen. Han oppretter blant annet fem småbarnsskoler der undervisningen blir gitt av kvinner.

 • Arne Garborg er blitt student i Kristiania. Han skriver hjem til moren og søsknene om hvor vakker han syns Kristiania er.

  Han har noen helseproblemer, blant annet noen byller på ryggen, som legen har rådet ham til å børste med en klesbørste.

  Til jul står det nye studenthjemmet ferdig, og da skal han flytte inn der, hos Hærem, som han har god kontakt med. Det gleder han seg til.

 • Knut Hamsun er lærer i Bø i Vesterålen, i omtrent et år.

 • Loven om Den lærde Skoles Tvedeling innføres i Danmark.

 • I Norge blir det bestemt at samiske og kvenske barn i Finnmark heretter skal undervises på norsk

 • Amalie Müller har tilbrakt noen dager på Hamar, byen hennes bror Ludvig har fått et så nært forhold til. Hun er på vei til Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad.

  Her på Hamar bor også hennes kjære lærer fra Bergen, Ole Elias Holck. Han skrev hun lange brev til den gangen hun som ung kapteinsfrue på jordomseiling var fortvilet og kjempet med troen. Holck var en stor støtte for henne. Nå er han en viktig skolemann på Hamar.

 • Edvard Munch, som denne  våren er atten år gammel, ankommer i dag Hamar, og drar sammen med sin venn Gerhard Falk, som er to år yngre enn ham, til Domkirkeodden, der byens borgere siden midten av 1850-tallet har hatt for vane å feire nasjonaldagen med et stort friluftarrangement. De går i prosesjon ut til Domkirkeuinene, som er i temmelig dårlig stand.

 • I Kristiania blir en hemmelig klubb stiftet av seks unge kvinner. Den får navnet Skuld, og skal komme til å få stor betydning for kvinnesaksarbeidet i Norge. De seks kvinnene er Marie Holst, Anna Bugge, Laura Rømcke, Minda Ramm, Betzy Børresen og Cecilie Thoresen. Foreningen deres har som formål å kjempe for at kvinner skal få rett til å utdanne seg, delta i offentlige debatter og stemme ved valg. De vil støtte hverandre, møtes ukentlig og diskutere temaer som er oppe i tiden, og bidra til hverandres selvutvikling, slik at de kan delta i diskusjoner.

 • I Kristiania åpner Den første norske skolen for både gutter og jenter, Nielsens latin- og realskole.Skolen holder til i samme bygning som Amalies bror Wilhelm har hatt sin gutteskole frem til han døde; i Nordahl Brunsgate 22-24. Lærerne er av begge kjønn. Mange syns det er em uhørt ting at kvinner skal undervise gutter. Nå i starten omfatter skolen bare middelskole og forskole, men den skal komme til å bli utvidet til også å være gymnas, og skal komme til å få ry som en av byens best vurderte skoler.

 • Den første norske skolen for både gutter og jenter, Ragna Nielsens latin- og realskole, starter opp i Kristiania. Skolen holder til i samme bygning som Amalies bror Wilhelm har hatt sin gutteskole frem til han døde; i Nordahl Brunsgate 22-24. Det var også her Amalie bodde, i etasjen over brorens skole, for tre år siden. Lærerne er av begge kjønn. Mange syns det er en uhørt ting at kvinner skal undervise gutter.

 • Ny skolelov utvider skoletiden og lærestoffet over hele Norge.

 • Ragna Nielsen kjøper Nordahl Brunsgate 22 i Kristiania for å starte skole her. Hun flytter inn ved påsketider. Dette er nabogården til gården der Amalie bodde med broren Wilhelm og sine to sønner Ludvig og Jakob for syv år siden.

  Ragna er nå 44 år gammel nå, og dette er den første skolen i Norge der gutter og jenter undervises sammen. Gården er en vanlig leiegård i tre etasjer, med full kjelleretasje og noen loftsrom, og det fins også en bakbygning som skal brukes til gymnastikksal. Skolen kan ta seg av 200 - 220 elever, fordelt på to dagspuljer.

 • Vilhelmine Ullmann, som er Ragna Nielsens mor og Amalie Skrams gamle og kjære venninne, fyller 79 år i år, og slutter som asylbestyrerinne på Vaterland barneasyl.

  Heretter kommer hun til å være en påpasselig bestyrerinne for Ragnas skole i Nordahl Brunsgate. Hun har allerede bodd her hos sin datter Ragna i et par år.

 • Ragna Nielsens skole i Nordahl Brunsgate i Kristiania har brann på loftet. Taket og deler av loftsinnredningen blir ødelagt. Alt må fornyes, inkludert pipene, ti stykker. Ild og vann gjør at svære reparasjoner må til. På skolen er det toaletter, som kalles priveter, i trappen. Den fins 29 kakkelovner i bygget. Ragna gjør etter hvert store forbedringer i bygningsmassen. Hun lar husene i gården bygge sammen til ett hele. I dørene inn til klasserommene er det vinduer, slik at man kan kikke inn og se hva som foregår.

 • Ludivg Alver slutter som rektor ved Kongsberg middelskole, hvor han vært siden 1887. Han har vært konstituert som rektor to ganger. Grunnen til at han slutter ved skolen, er at han har ledet den største motstanden mot den nye skoleordningen og blitt forbigått av kollega Ole Andreas Udby, som nå blir rektor for den kommunale skole.

  Ludvig flytter til Bergen.

 • Sigurd Høst, som skal komme til å gifte seg med Ludvig Alvers kone Lolly etter at Ludvig er død, utgir Lærebog i fransk for begyndere.

 • Ragna Nielsen kjøper Nordahl Brunsgate 24, som er nabogården til huset hun allerede holder skole i. Dermed eier hun hele gården. Her har Amalie Müller bodd, i perioden da hun levde sammen med sin bror Wilhelm og deres til sammen tre sønner.

  På Rangas skole, som nå rommer rundt 500 elever, strekker småskolen seg over fem år, mens middelskolen varer i fire år. De er ti minutters friminutt mellom timene, mens «store fri» er på 15-20 minutter. Da kan de elevene som har råd, elevene stikke innom «Pedellkona», vaktmesterkona, og kjøpe varm sjokolade for fem øre koppen.

 • Sigurd Høst utgir Franske læsestykker for gymnasiet.

 • Helen Keller, som er blitt år gammel, og er blind og døvstum, begynner med hjelp av sin guvernante Anne Sullivan på Radcliffe College.

  Gjennom sin beundrer Mark Twain har Helen kommet i kontakt med oljemagnaten Henry Huttleston Rogers, som betaler for utdannelsen hennes.