Galleri

  • I dag seiler skadronen med sju skip endelig inn til København etter reisen nordover til Finnmark og Nord-Russland, som har pågått siden april. Siden skal det av historikere bli hevdet at når Norge fortsattt strekker seg til Nordkapp og Grense-Jakonselv, er det fremfor alt Christian 4. nordmennene kan takke for det. Hadde han ikke satt hardt mot hardt, ville vår nordlige landsdel sannsynligvis vært en del av Sverige i dag, vil det bli hevdet. Da ville mann hatt andre grenser og andre typer samfunn på Nordkalotten.

  • Adolph Tidemand blir født i Mandal. Faren er tollinspektør. Moren er dansk.

  • Aasmund Olavsson Vinje prøver å bli stortingsmann for Lister og Mandals Amt. I dag får han utstedt handelsbrev i Kristiansand. Planen er å drive tømmer fra Åseral, men det blir det aldri noe av. Trolig har han tatt borgerbrev først og fremst for å få stemmerett.

    Allerede ved ankomsten til Mandal er han blitt kjent med Søren Jaabæk, som har vakt politiske interesser hos ham. De to blir snart nære venner; Vinje gir Jaabæk undervisning i tysk, og anbefaler ham til valgene.

  • Gustav Vigeland blir født som nest eldst av det som skal bli fire brødre i nærheten av Mandal. Slekten på begge sider har fra langt tilbake hatt småbruk i Audnedalen, og flere driver med snekring og treskjæring som sidenæring. Faren er den første som bare lever av sitt håndverk; han er møbelsnekker med eget verksted og utsalg i Mandal.

    I Gustavs tidlige barndom deltar faren aktivt i den pietistiske vekkelsesbevegelsen.

  • Gustav Vigeland reiser denne våren hjem fra Kristiania, der han har gått i lære som treskjærer og fått tegneundervisning, til Mandal. Kort etter dør faren av tuberkulose, og familien flytter for godt til Vigeland, som er morfarens småbruk utenfor Mandal. Gustav driver med gårdsarbeid og treskjæring, leser mye og tegner stadig utkast til skulpturer. Motiver finner han bl.a. i Bibelen og Homers Iliaden og Odysseen.