Dato
20 mai 1844

Henrik Ibsen skriver brev hjem til sin venn Poul Lieungh i Skien: «Kjære Poul, Du maa virkelig undskylde, at jeg først nu besvarer Dit Brev, men her har været saameget at bestille i denne Tid, at det har været mig umuligt før, og af Mangel paa Tid kan jeg heller ikke idag skrive noget langt Brev. - ?Hedevall er vel allerede reist, og han vil vist blive fornøiet, idetmindste er jeg meget vel tilfreds og har aldrig angret at jeg er kommen hid, da Reimann er meget god imod mig, og gjør alt muligt, for at opvække Lyst hos mig til Apotheket, da denne i Begyndelsen ikke var synderlig stor. Hans Kone derimod gjør jeg ?langtfra ikke saameget af, og vi ere ofte Uvenner, da det er umuligt at ?gjøre hende Noget tilpas. ?Reimann er ogsaa Postmester, og Du kan derfor gjerne lade min Broder, Johan, lægge Dine Breve ind i dem han skriver, da Du paa den Maade undgaaer at betale Noget for dem. Du kan tro at Grimstad, og især Omegnen er ganske vakker; og Damerne, endskjøndt ikke saa ?galante, som Skiens, ere ogsaa ganske ?antagelige, og Du kan være overbeviist om, at jeg gjør alt for at erhverve mig deres Naade, som ogsaa er temmelig let at erholde. Da Dampskibet passerer Grimstad to Gange ugentlig, haaber jeg, at gjøre en Tour med det til Skien, dersom ellers ingen Hindringer kommer iveien, som jeg dog ikke skulle formode. Jeg har adskillige Spørgsmaale at gjøre Dig, som du maa besvare med næste Post: Først og fremst maa Du sige mig hvorledes ?J: J: optog Efterretningen om ?hendes Kjærestes Død, og lad mig tillige vide, hvem den Lykkelige er, som har indtaget hans Plads; thi jeg kjender hende for godt til at antage at hun endnu sørger for ham.

 

Dernest maa Du sige mig om Carl Aamodt endnu øver sig i Poesien og hvis dette er Tilfældet maa Du endelig bede ham ikke at forglemme, at sende mig et lille Digt, for at jeg kan see om han har gjordt nogen Fremgang. - Uagtet jeg nok kunde have mere at skrive om, maa jeg dog afbryde af Mangel paa Tid, men Du kan være overbeviist om, næste Gang at faa et længere Brev. - Vær saa god at sende Bogen ?«Wilhelm Tell» som Hedevall har laant, optill os, da den ikke tilhører mig selv. - Lev vel og hils alle gode Venner fra Din hengivne

 

Henrik J. Ibsen

 

Lad endelig ikke Nogen see dette da det er skrevet i største Hast.»

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter. http://ibsen.uio.no/BREV_1844-1871ht|B18440520PL.xhtml