Dato
19 november 1849

Søren Kierkegaard skriver i dag et brev til Regine, som nå er gift med sin gamle huslærer Johan Frederik Schlegel. Siden Regine nå er gift må brevet gå gjennom hennes mann. De to brevene, det til Schlegel og det til Regine, ser slik ut: «Høistærede! Indlagte Brev er fra mig (S. Kierkegaard) til - Deres Kone. - Afgjør nu selv, om De vil overrække hende det eller ikke. Jeg kan jo dog ikke godt forsvare at nærme mig hende, mindst nu, da hun er Deres, hvorfor jeg heller aldrig har benyttet Leiligheden, der gjennem en Række Aar har tilbudt sig, maaskee været tilbudt. - Min Mening er, at en Oplysning mit Forhold til hende betræffende nu kunde være hende tjenlig. Er dette ikke Deres Mening, maa jeg bede Dem at sende mig Brevet uaabnet tilbage men tillige at underrette hende derom. - Dette Skridt, hvortil jeg følte mig religieust forpligtet, har jeg villet gjøre, og skriftligt, fordi jeg maatte befrygte, at min marquerede Personlighed, der vistnok eengang har virket altfor stærkt, atter kunde være for stærkt virkende og saaledes enten paa den ene eller paa den anden Maade, forstyrrende.

 

Jeg har den Ære o: s: v:

 

S. K.

 

Din Faders Død har omstemt og bestemmet mig; jeg havde tænkt det anderledes.

 

 

 

Grusom var jeg, det er sandt; hvorfor? ja, det veed Du ikke.

 

Tiet har jeg, det er vist; kun Gud veed, hvad jeg har lidt - give Gud, at jeg ikke, selv nu, taler dog for tidligt!

 

Gifte mig kunde jeg ikke; selv om Du endnu var fri, jeg kunde det ikke.

 

Imidlertid, Du har elsket mig, som jeg Dig; jeg skylder Dig meget - og Du er nu gift: vel, jeg byder Dig, anden Gang, hvad jeg kan og tør og bør byde Dig: Forligelse.

 

Jeg gjør det skriftligt, for ikke at overraske eller overvælde Dig. Min Personlighed har maaskee eengang virket for stærkt; det skal ikke skee anden Gang. Men overvei for Gud i Himlens Skyld alvorligt, om Du tør indlade Dig derpaa, og i saa Fald om Du strax vil tale med mig eller først vexle nogle Breve.

 

Er Dit Svar: nei - nu, saa vilde Du, for en bedre Verdens Skyld, erindre, at jeg har gjort ogsaa dette Skridt.

 

Din Dig, i ethvert Tilfælde, som fra først af saa indtil dette Sidste,

 

oprigtigt og ganske hengivne S. K.»

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://sks.dk/zoom/search.aspx?zoom_sort=1&zoom_xml=0&zoom_query=at+tr%C3%A6de+i+karakter&zoom_per_page=10&zoom_and=1&zoom_cat%5B%5D=2&TIT=-1