Dato
18 mai 1883

I dag åpner Riksretten i Kristiania. Den handler om en  politisk konflikt i Norge om hvorvidt statsråder skal ha adgang til Stortinget. Striden skal etter hvert komme til å utvikle seg til å gjelde spørsmålet om regjeringen må ha støtte fra flertallet av Stortinget, eller om det skal settes sasmmen, virke og bestå uavhengig av det; med andre ord om norge skla ha en parlamentaristisk  statsskikk eller ikke.

Striden stiker dypt; den har vart siden slutten av 1860-årene og er kjernen i en forfatningsstrid mellom kongen/regjerning og konservative på Stortinget samt store deler av embetsstanden på den ene siden og en bred opposisjon som ønsker seg betydelige endringer av styreform og maktfordeling i landet, og dessuten et maktskifte.

Helt siden 1814 har Norge vært en embetsmannsstat. Det er embetsmennene som er  enerådende i regjeringen og dominerende på Stortinget. det er dessuten de som utgjør det statlige styringsapparatet i departementene og i lokalforvaltningen.

Kongemakten er etter hvert blitt betydelig svekket i landet, og mer og mer har regjerningen kommet til å fylle den rollen som kongen tidligere har hatt som utøvende makt. Men det er fremdelesdet kongen som utpeker statsråder, og det gjø rhan helt uavhengig av sammensetningen av Stortinget. Det er embetsmenn – ofte konservative – som blir utpekt til regjeringsmedlemmer. Men dette er det nå i ferd med å bli en slutt på.

Nå er ministeriet til statsminister Selmer anklaget for å ha nektet sanksjon på en grunnlovsbeslutning om statsrådenes deltakelse i Stortingets forhandlinger, og for å ha ytet den konkurstruede Handelsanken økonomisk støtte uten først å ha forelagt saken for Stortinget.

Riksretten består av 17 dommere utnevnt av Stortinget og 9 dommere fra Høyesterett. Det blir reist sak mot hver statsråd i regjeringen for seg. Dermed skal det komme til å gå 11 måneder før den siste dommen blir avsagt den 1. april 1884.

Ministeriet Selmer skal da komme til å bli dømt, og med det kommer man i Norge til å ta et langt steg mot parlamentarisme idet regjeringens ansvar overfor Stortinget blir fastslått.

 

Sted
Korrekturlest?
Nei