Dato
24 mai 1901

Arne Garborg skriver til sin venninne Amalie Skram om hennes oversettelse av Den burtkomne Faderen. Han vil helst at den skal oversettes til virkelig dansk. Han er ikke så glad i norsk-dansk, og mener dessuten at hans norske lesere bør lese boken i original språkdrakt. Ren dansk, derimot, er han glad i.

Transkripsjon av brevet

Hvalstad St. 24.5.01


Kjære Amalie Skram.


Alle de snodige Smaating som skal komme i Veien bestandig! Nu
er Aasens Ordbog udsolgt, og den nye Udgave bare saavidt paabe
gyndt. Hvad gjør man saa? Antikvariske Bøger har jeg Fordom imod.
Eneste Udvei blir, at jeg sender Dig mit eget Expl.; det er nok gam
melt og fillet og svart og fælt, men det har da ikke været paa Vide
vanke. Det eneste besværlige er, at jeg jo helst maatte have Bogen
tilbage efter Benyttelsen. Men det er nu ialfald ingen Salighedssag.
Saa er der det juridiske Spørgsmaal. Der er vist en speciel skan
dinavisk Konvention, med nogen specielle skandinaviske Bestem
melser, som jeg ikke husker, men som jeg ved voldte mig Bryderi en
Gang i Anledning af en svensk Oversættelse. Nu har jeg fundet frem
Kontrakten med min norske Forlægger og finder, at Muligheden af
en dansk Udgave der ikke er forudset eller nævnt. Men dermed er
det ikke sagt, at der ikke kan være Lovbestemmelser, som min (ikke
særlig generøse] Forlægger i Tilfælde kunde benytte sig af. Herom
har jeg nu tilskrevet en Jurist af mit Bekjentskab. Saa snart jeg faar
Svar fra ham, skal jeg sende Dig Besked. Jeg er forresten ikke saa ræd.
Skulde der være nogen Lovvanskelighed, skal jeg snakke med Forlæg
geren; det er ikke sagt, at han vil lade det komme til Konflikt paa en
saa liden Ting.
Med Hensyn til Oversættelsen seiv har jeg følgende Grille: jeg vil
gjerne at den skal være paa ordentlig, virkelig dansk, saavidt muligt;
for Dansk synes jeg om, men er ingen Beundrer af det Blandings
sprog som kalder sig Dansknorsk. Desuden har jeg den Grille, at Folk
her i Landet som maatte ville læse mig, de skal værsgod læse mig i
Original; Oversættelsen bør altsaa være anlagt paa danske Læsere.
Du er nu saa inde i Dansk, at Du let vil kunne undgaa Norvagismer,
som er mindre forstaaelige eller mindre velklingende for Danske Læ
sere; og det ønsker jeg altsaa at Du skal gjøre. - Hvis der blir noget
af det hele da!


Mangfoldig Hilsen fra Hulda og Din heng.


Arne Garborg

 

(Skrevet i margen:)

»Den burtkomne Faderen« svarer nøiagtig til »Der verlorene Vater«
(som Bogen heder paa Tysk] (»den forlorne Søn« heder paa Lands
maal »den burtkomne Sonen«}. Da der jo direkte hentydes til den
bibelske Parabel, 1 burde der kunne skrives: »Den forlorne Fader«
- »forlorne« altsaa, som i Bibeloversættelsen, i den opr. Betydn.: tabte,
forsvundne*)
*) Stilen er jo i det hele temmelig bibelsk.


 

Avsender
Mottaker
Sendt fra sted
Sendt til sted
Kilde

KB: NKS 4499 4°

Gjengitt i Garton, J. (Ed.) (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. s. 189-190.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724010