Dato
14 mai 1901

Arne Garborg er nettopp kommet tilbake til Labråten i Asker etter et opphold i hjemtraktene på Jæren. Der venter et brev på ham fra Amalie Skram, som har lest hans Den burtkomne Faderen, og er så grepet og begeistret at hun tilbyr sesg å oversette den til dansk. Han forteller om den store lidelsen som denne boken er født ut av: nesten som sinnssydom.

Transkripsjon av brevet

Hvalstad St. 14/5 01
Kjære Amalie Skram.
Tilbagekommen fra et Ophold i mit Fædreland (Jæderen) finder
jeg Dit hyggelige Brev, som baade glæder og smigrer mig.
Om forresten Din Idé (en dansk Oversættelse af min sidste Bog]
er praktisk, kan vel være et andet Spørgsmaal. Plages Folk af religiøse
Spørgsmaal i Danmark? Vilde der være Forlægger at faa for en slig
Ting? Det maa Du altsaa gjøre Dig klart, inden Du gir Dig i Færd
med Arbeidet.
At jeg gjerne saa Bogen oversat, og at det vilde være mig en sær
lig Glæde at se den oversat af Dig, behøver jeg ikke at sige. Kommer
Du til at bestemme Dig for Arbeidet, saa skal jeg skaffe Dig Aasens
Ordbog; 1 da den imidlertid ikke er fuldstændig, var det vel bedst, at
jeg i Tilfælde fik gjennemse Oversættelsen før Trykningen; for den
sproglige Form har extra meget at betyde i denne Bog.

Den er forresten fremgaaet af adskillig Lidelse og næsten Sinds
sygdom; den er da »personlig« nok, og skulde dertil have en vis
Almengyldighed ved sin Lyrik samt ved sit Forsøg paa at aabne Mu
lighed for en religiøs Livsanskuelse paa moderne Fundament. Den er
mere Oplevelse end noget, jeg har skrevet; og jeg er lykkelig over, at
Du har opdaget den.
Dit forrige Brev2 - det, jeg Synderen vist ikke kom til at svare paa,
anderledes end i Tanken - greb mig med en egen Stemning ved den
Livsforsoning, der var over det, eller gik igjennem det som en stor
Harmoni; og jeg tænkte en hel Del, som jeg skulde have skrevet til
Svar; men saa blev det med Tanken. Kanske kommer det igjen, og saa
er her enda Tid. Nu er her Våar og meget Lys, og nu skal jeg ud og
rode i Haven, saa nu er jeg meget lidet filosofisk af Humør og duer
ikke til nogetsomhelst skriftligt.
Lev vel. Send et Brevkort, hvis Du vil have bemeldte Ordbog.
God Sommer! »Mere næste Gang.«


Din hengivne

Arne Garborg.

 

(Påskrift fra Hulda Garborg:)

 

Kjære Amaliel
Jeg længter saa efter at se dig og snakke med dig; kommer du siet ikke til Norge
i Sommer. Jeg har store Planer om en Kjøbenhavnertur engang; men det er saa
vanskeligt. Haaber paa Hosten. De hjerteligste Hilsener fra Din hengivne
Hulda.

Avsender
Mottaker
Sendt fra sted
Sendt til sted
Kilde

Det kongelige Bibliotek: NKS 4499 4°. MM.

Gjengitt i Garton, J. (Ed.) (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. s. 186-187.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724010