Fra dato

Til dato

 • I dag blir det født en gutt i Vestre Moland. Han får etter hvert, ved dåpen 25. oktober navnet Hans Jacob Hendrichsen. Faren er Henrik Ibsen, som er ti år yngre enn barnets mor.

 • Holger Drachmann blir født i København. Han skal komme til å bli en kjent dansk forfatter og skjønnånd, kjent for sine mange og intense kjærlighetsaffærer, og en av Amalies Müllers beilere i tiden rundt hennes første møte med Erik Skram.

 • Edvard Brandes blir født i København av jødiske foreldre. Hans bror Georg er fire år gammel. Ernst er to. Edvard kommer til å bli en svært viktig og omstridt kulturpersonlighet, en venn av Amalie Skrams andre ektemann Erik Skram, og etter hvert også en viktig venn og rådgiver for Amalie selv.

  Dessuten kommer han i sitt andre ekteskap, og etter mange forviklinger, til å gifte seg med hennes venninne Ingeborg. Ingeborg er københavnerjente, født Gad.

 • Hans Jacob Hendrichsen Birkedalen er et spedbarn på noen uker som blir døpt. Moren oppgis å være "Pige Else Sophie Jensdatter Birkedalen". Barnets far er "Ungkarl og Apothekerdreng Hendrik Johan Ibsen fra Skien, men opholdende sig i Grimstad".Det er barnets mormor som gir opplysningene til presten.Også klokkeren førte inn dåpsopplysningene i kirkeboka si.

 • Constanze Mozarts søster Sophie dør i Salzburg, 76 år gammel. Her har hun bodd sammen med sin storesøster Constanze etter at de begge er blitt enker, -- Constanze for andre gang. Det er fire år siden Constanze døde nå. En gang var hun Wolfgang Amadeus Mozarts kone. I en periode av livet, i sitt andre ekteskap, har hun bodd i København om hatt omgang med det aktive musikalske borgerskapet i byen -- de samme kretsene som familien Waagepetersen, som Erik Skram vokser opp i, ferdes i.Wolfgang Amadeus Mozart har hatt et nært forhold til alle Constanzes søstre.

 • Henrik Ibsen, som nå er snart 20 år gammel, vedgår i et brev til byfogden i Grimstad at det ikke er umulig at han er far til barnet som Else Sophie Birkedalen, som han har levd under samme tak som i apotekergården i Grimstad, og hatt et forhold til. I brevet legger han imidlertid ikke skjul på at Else Sophie også har vært sammen med andre menn i denne perioden.

  Han formulerer seg slik:

 • Ida Johanne Hoë, som skal bli Erik Skrams mor, mister sin sønn Oluf som åtteåring. Samme år blir Erik født. Han får den døde brorens mellomnavn. Faren har tre barn fra et tidligere ekteskap. Eriks mor kommer fra Københavns dannede, kulturelle borgerskap, og har hatt en oppvekst preget av musikk og teater.

 • Fjodor Dostojevskij utgir En roman i ni brev. Amalie Skram og de fleste i hennes krets kommer til å bli varme beundrere av denne russiske forfatteren.

 • Mons Jonsen Alver, som skal bli Amalie Alvers farfar, får tinglyst en obligasjon til Knut Larsen Storoksa på 50 spesidaler. Han er 60 år gammel, og overdrar dette året gården Alver til sønnen Mons Monsen, som er Amalies far. Men kort etter overdrar Mons den videre til sin eldre bror Ole.

  Også Ole skal imidlertid komme til å reise til Bergen. Faren blir boende som kårmann på gården til sin død. Amalie og søsknene henne skal komme til å få et nært forhold til Alversund; det er her de skal tilbringe sine sommerferier.

 • Henrik Ibsen er blitt nitten år gammel og erfarer at hans første arbeidsgiver, apoteker Reimann, har gått konkurs. Han har flyttet over til apotekbygningen i Østregate i Grimstad, og jobber nå for apoteker Nilsen. Det er nå han for alvor kommer i gang med forfatterskapet sitt.

  Henrik og apotekeren bor i vaktsturommet. Begge sover der. I rommet er det også skrivebord. Det er her Henrik skriver de eldste diktene ettertiden siden skal kjenne til.

 • Alfred Tennyson er en ung mann som lever sparsommelig i London. Dette året får han utgitt The Princess. Diktsamlingen får stor suksess. I den går han i tidens ånd positivt inn for feminisme.

 • Jonas Lie blir elev ved Bergen Katedralskole.

 • Johan Sebastian Welhaven oppholder seg i København et år for å studere litteraturhistorie. Han er 33 år gammel.

 • Gerhard Armauer Hansen, som er seks år gammel og så langt har vokst opp hos tanten på Askøy, som er gift med kjøpmann Mowinckel og selv barnløs, flytter tilbake til familien og den store søskenflokken i Dræggen i Sandviken i Bergen for å begynne på skolen. Gerhard er liten for alderen, men kan allerede lese og skrive, og gjør det godt på skolen. Den eldre broren Carl tar seg spesielt av ham.

 • I Bergen fins et sykehus for de spedalske, St. Jørgens hospital. Det har eksistert siden middelalderen. De spedalske er å se i bybildet; de sitter på trappene i Strandgaten, der Amalie Alvers far Mons Alver har sin kjellerhandel, og andre steder i bybildet, selger sine blomsterpinner og andre småsaker.

  Vestlandet er av de stedene i Europa som er hardest rammet av lepra. Men man vet ikke hva som er sykdommens årsak.

 • Charlotte Brontës roman Jane Eyre utgis. Romanen skildrer en foreldreløs kvinnes oppvekst og voksenliv. Jane får ansettelse som huslærer hos den bryske Edward Rochester, som hun forelsker seg i, men forlater da hun oppdager at han har sin tidligere kone, som er gal, innesperret på sin herregård. Etter at ekshustruen brenner ned godset, blinder Edward og tar sitt eget liv.Da vender Jane tilbake og gifter seg med ham. Et hovedtema i romanen er Janes forsøk på skape en egen selvstendighet, uavhengig av ekteskap, religion og omgivelsenes vurderinger.

 • Adolph Tidemand og Hans Gude, som nå er 33 og 22 år gamle, begynner samarbeidet på maleriet En brudeferd i Hardanger. Det skal etter hvert bli noe av et nasjonalromantisk ikon.

  De to traff hverandre i Hardanger for fem år siden, og slo seg sammen for en stund, på vandring i Norske bygder for å studere folkeliv og skikker.

 • I Wien viser professor Zemmelweis at barselfeber kan forebygges ved at fødselshjelperen vasker hendene i klorkalkvann før besøket på barselavdelingen.

 • Daniel Cornelius Danielssen, en lege fra Bergen, utgir sammen med sin kollega Wilhelm Boeck boken Om spedalskhed. Her beskriver de spedalskhetens kjennetegn og forløp, men årsakene til sykdommen er fortsatt ukjente.

 • I Danmark dør kong Christian den åttende, og det blir erklært landesorg for alle i en måned. Det betyr at ingen får lov til å more seg med offentlige forestillinger, og det får konsekvenser for Jean d’Abis og hans pantomime- og akrobat-selskap, som akkurat så vidt er i gang med forestillinger til stor jubel i Odense. Jeans kolleger drar hjem til København, mens han selv blir igjen i Odense og lever av å vise frem en samling natursjeldenheter i sitt losji i Frue Kirkestræde, h0s karetmaker Christensen. Den slags blir kategorisert som folkeopplysning, og det er lov.

 • Aasmund Olavsson Vinje prøver å bli stortingsmann for Lister og Mandals Amt. I dag får han utstedt handelsbrev i Kristiansand. Planen er å drive tømmer fra Åseral, men det blir det aldri noe av. Trolig har han tatt borgerbrev først og fremst for å få stemmerett.

  Allerede ved ankomsten til Mandal er han blitt kjent med Søren Jaabæk, som har vakt politiske interesser hos ham. De to blir snart nære venner; Vinje gir Jaabæk undervisning i tysk, og anbefaler ham til valgene.

 • Søren Kierkegaard har fått brev fra sin kusine Julie Thomsen. En annen kusine av dem er nylig død, og Søren har ikke vært i begravelsen. Julie skulle gjerne ha snakket med Søren, og lurer på hvorfor han ikke besøker henne. Og Søren er da også litt beskjemmet over at han holder seg unna. Han svarer med en lang utlegning som forteller mye om hans erfaring av forholdet mellom virkelige menneskemøter og det å nøye seg med å skrive dem frem. Han er forelsket i pennen sin, skriver han. «Min kjære Cousine!

 • Amalie Alver er et snaut år gammel, og blir vaksinert for kopper av statsfysikus Jacob Worm Skjelderup Müller.

  Hun skal siden komme til å gifte seg med denne legens sønn, August Müller.

 • Søren Kierkegaard er forbløffet og forvirret: Han har rundet sin 34 fødselsdag, og det hadde han aldri trodd ville skje. Faren Michael hadde nemlig den idéen at ingen av hans barn kom til å bli eldre enn Jesus var da han døde. Men gamle Michael Kierkegaards tok altså feil, og det har skapt mange tanker hos Søren. I dag skriver han til sin bror Peter på Sorø.

 • Jernbanestrekningen fra København til Roskilde blir testet med den første prøvetur. Toget avgård fra København klokka halv ni om morgenen. Alle er meget spente.

 • Herman Wedel Major leverer inn sin beretning om sinnsykeforholdene i Norge. Rapporten gjør inntrykk på de bevilgende myndigheter. Forholdene de sinnssyke lever under er rystende. Man blir enige om at noe må gjøres.Det blir innført en lov om «Sindsyges pleie og behandling», slik at omsorgen heretter skal være en oppgave for helsevesenet, ikke for fattigforsorgen og fengselsvesenet.Dessuten mottar han et årlig stipend for å fortsette sitt arbeid.

 • Jernbanestrekningen fra København til Roskilde blir innviet med en stor festlighet. Kong Christian VIII og dronning Caroline Amalie tar jomfruturen i en blomstersmykket vogn. Neste dag åpnes banen for offentligheten. Denne jernbanestrekningen er Erik Skrams fars hjertebarn.

 • Mons Alver, Amalie Alvers far, tar opp lån fra Overformynderiet, fra den umyndige Bolette Maren Berentine Müller.

  Maren Berentine er seksten år gammel, og skal om fem år komme til å gifte seg med det som skal bli Amalies svoger i første ekteskap, Michael Schelderup Müller. De to er slektninger.

  Michael er født i Gjerpen i Telemark noen uker etter at Henrik Ibsen blir født på samme sted. Amalies far setter seg altså i gjeld til den familien som Amalie skal komme til å bli giftet inn i. Men foreløpig er Amalie knapt et år gammel.

 • I Københavns Tivoli kan man i kveld se sirkusartisten Jean d’'Abis opptre i rollen som Pierrot i pantomimeteatret, i et komisk pantomimestykke han har skrevet selv: «Uhyret i Skoven, eller Pjerrot som Concertgiver».

 • Ivar Aasen, en selvlært bondesønn fra Ørsta på Sunnmøre, har fått stipend fra Det Kongelige Norske Vidensabers Selskab i Trondheim for å granske de norske dialektene. I fire år har han reist rundt i landet med dette oppdraget, men nå slår han seg ned i Christiania for å gøre arbeidet ferdig.

  Han bryr seg ikke om målføret i byene, og han har ikke reist lenger enn til Rana, men på bakgrunn av det han har studert og samlet inn, konstruerer han det som om et års tid skal bli utgitt som Ordbog over det norske Folkesprog. 

 • Johan Sebastian Welhaven flytter med sin familie inn i Nyhavn nr 274 i København. På Kongens Nytorv bor Welhavens kunstnervenn Jørgen Roed. Han treffer også mange andre kunstnere 

 • Søren Kierkegaard skriver et brev til sin svigerinne Sofie Henriette (Jette), som han er svært glad i. Hun har nå vært gift i seks år med hans bror Peter Christian, som er prest i på Sorø. Jette er selv prestedatter, og allerede som ung jente ble hun regnet som nervøs og svakelig. Etter at hun fødte sin sønn for fem år siden, ble hun stort sett sengeliggende, med det som blir betegnet som «nervøse lidelser». Sønnen hennes skal også komme til å få store psykiske problemer. Søren har vært på besøk hos den lille familien. Han vet selv noe om hva det vil så å ha det vondt.

 • Frits Thaulow blir født i Christiania. Faren er en velstående apoteker, og familien liberal og kulturinteressert, han holder et stort og selskapelig hus, og regnes for å være litt eksentrisk. Bjørnstjerne Bjørnson er en av husvennene. Han har et spesielt vennskapelig forhold til Frits’' mor Nina. Det er i et selskap denne familien at Amalie Müller og Erik Skram skal komme til å treffe hverandre første gang.

 • Edvard Brandes blir født i København. Faren er en 31 år gammel jødisk kjøpmann. Moren er 29, de har allerede to sønner: Georg på fem og Ernst på tre. Edvard skal komme til å gifte seg med Frits Thaulows første kone, danske Ingeborg som på den tiden kommer til å være Amalies nære venninne, og dessuten søster til Mette -- og Mette skal komme til å gifte seg med Paul Gauguin.

 • Regine Olsen gifter seg med sin huslærer Fritz Schlegel i Vor Frelsers Kirke i Christianshavn. Hun er 25, han er 30.Dermed har hun definitvit brutt den pakten som hennes tidligere forlovede Søren Kierkegaard mener de hadde inngått med hverandre.Han skriver i journalen sin, ikke uten bitterhet, at den piken har skaffet ham nok bryderi, og nå er hun ikke død, men lykkelig og vel gift, mens han selv den gangen han brøt pakten mellom dem, ble erklært for den nedrigste av alle skurker.

 • Søren Kierkegaard skriver et nytt brev til sin kjære svigerinne Jette, som har det vondt. Hun er nervøs, sengeliggende. Han vet selv noe om hva det vil si å ha det slik, og i brevet går det nokås tydelig frem at han har en forståelse av at sykdommen hennes har en viktig p sykisk komponent. Han skriver: «Kjere Jette! Tak for det lille Brev, jeg, efter Deres Ord, maa have førend Julen. Jeg iler med at svare, at De kan faae mit Svar førend Nytaar.

   

 • Henrik Ibsens farmor Johanne Cathrine dør i Skien, 77 år gammel. Henrik er nitten.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet og legger stor vekt på vitnesbyrd. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere.

 • Bjørnstjerne Bjørnson er en ung mann som er sterkt grepet av februarrevolusjonen i Frankrike. Tankene og inntrykkene han får skal komme til å prege ham for resten av livet. I tillegg blir han denne våren utsatt for store personlige påkjenninger: Faren, sognepresten Peder Bjørnson, han havnet i en langvarig konflikt med to militære embedsmenn. Etter en lang tids strid, som også har havnet i Romsdals Budstikke, blir faren suspendert som sogneprest i Nesset. Selv om Bjørnstjerne står i opposisjon mot farens autoritære livsholdning, syns han at han må være lojal mot faren og familien.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Alvers far, selger gården Alver, som er gården han kommer fra i Alversund, til sin bror Jon Monsen Alver for 270 spesidaler. Av disse må Jon låne 80 spesidaler.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Den første handelsbanken etableres i Kristiania

 • De danske vestindiske øyers guvernør Guvernør Peter von Scholten erklærer fra Fort Frederik at alle slaver er frigjort.

 • Dr. Semmelweiss' avhandling om årsakene til og midlene som barselfeber publiseres

 • Adolph Tidemand, som nå er 34 år gammel, maler bildet Haugianerne. (Om fire år kommer han til å male en ny versjon av bildet på oppdrag fra Nasjonalgalleriet. )

 • I Danmark utkjempes en politisk kamp om grunnloven.

 • Søren Kierkegaard skriver et brev til sin fetter Hans Peter Kierkegaard, som han har et nært og fortrolig forhold til. Hans Peter er krøpling, men intellektuelt sett er han en oppegående mann, og han er en av de få som har tillatelse til å besøke Søren på bestemte tidspunkter. Da snakker de to fetrene gjerne om Guds rike, og Hans Peter leser sin berømte fetters skrifter med stor iver. Han setter stor pris på Sørens kjærlige oppmerksomhet og gjestfrihet; han vet godt at fetteren helst holder fremmede på trygg avstand.

   

 • Dr. Semmelweiss' avhandling om årsakene til og midlene som barselfeber publiseres

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Den tredje koleraepidemien raser over verden.